Sieæ "¦rodkowoeuropejskie O¶rodki Pielgrzymkowe"

Serdecznie Witamy
Sieæ ¦rodkowoeuropejskie O¶rodki Pielgrzymkowe tworzy i wspiera projekty, inicjatywy i dzia³ania publiczne w Niemczech, Polsce, Czechach oraz w Austrii, ukazuj±ce miejsca pielgrzymek, jako miejsca ¿ycia duchowego i ¿ywej wiary, spotkañ, my¶li europejskiej oraz porozumienia miêdzy narodami.